:: دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 187-197 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه
میترا کهتری، ربیع الله فرمان بر ، دکتر پریسا کسمایی، آقای سعید امیدی
چکیده:  
 زمینه و هدف: سواد سلامت بیانگر طیف وسیعی از مهارت ها ومنابعی است که در ارتباط با توانایی افراد برای پردازش اطلاعات مرتبط با بهداشت و سلامتی است. این پژوهش باهدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سیاهکل در سال تحصیلی95-96

مواد و روش‌ها: در این پژوهش کارآزمایی شاهد دار تصادفی 132 نفر (71 گروه مداخله و 61 گروه کنترل) به شیوه نمونه گیری در دسترس  از بین دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سیاهکل انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه مداخله و یک گروه کنترل اختصاص یافتند. اطلاعات با استفاده  از پرسشنامه سنجش سواد سلامت نوجوانان HELMA)) در دو مرحله(پیش آزمون و پس آزمون) جمع آوری گردید. برای گروه مداخله چهار جلسه آموزشی سواد سلامت اجرا گردید.برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای تی زوجی، تی مستقل و من ویتنی با استفاده از نرم افزار spss21 استفاده شده است.

یافته‌ها: در بررسی همبستگی حیطه­های مورد مطالعه با حیطه سواد سلامت، قبل از آزمون همبستگی معناداری بین حیطه محاسبه با حیطه کلی سواد سلامت دیده نشد.(0/210=P) اما پس از آزمون بین همه حیطه­ها با حیطه کلی سواد سلامت ارتباط معنی داری دیده شد. در مقایسه میانگین حیطه­ها در دو گروه مداخله و کنترل قبل از آزمون، حیطه مهارت خواندن(0/013=P)، حیطه ارزیابی(0/015=P)، حیطه محاسبه(0/0001=P)، تفاوت معناداری دیده شد. همچنین مقایسه میانگین حیطه­ها در دو گروه مداخله و کنترل پس از آزمون، تفاوت معناداری در حیطه های مورد بررسی در دو گروه دیده شد.(0/05>P). کل حیطه­ها در گروه مداخله بجز حیطه استفاده دارای میانگین بالاتری بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که استفاده از مداخله آموزشی بر توانمند سازی وارتقاء سواد سلامت دانش­آموزان دختر موثر است. بطوریکه در حیطه درک، محاسبه و ارزیابی تاثیرات مداخله مشهود می باشد.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، حیطه درک، حیطه محاسبه، حیطه ارتباط
متن کامل [PDF 281 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها