:: دوره 2، شماره 4 - ( اسفند 1396 1396 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سطح سواد سلامت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
مریم پوریعقوب، فریبا عبدالهی ، توفیق مبادری، نرگس حاجی شعبانها، زهرا باجلان
چکیده:  
 زمینه و هدف: سواد سلامت یکی از بزرگترین تعیین کننده های امر سلامت و از فاکتورهای حائز اهمیت در بیماری های مزمن نظیر ام اس است. هدف پژوهش حاضر تعیین سواد سلامت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی است که روی 100 بیمار مبتلا به ام اس در بیمارستان بوعلی قزوین  در سال 1396 انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب شدند. سطح سواد سلامت به وسیله دو پرسش نامه NVS  و  Realm-r ارزیابی شد.. آنالیزهای آماری با آزمون های آماری توصیفی ( توزیع فرآوانی، میانگین و انحراف معیار)، رگرسیون رتبه ای و لجیستیک و من ویتنی و کراسکال والیس انجام شد.

یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 8/53 ± 33/43 سال بود. سطح سواد سلامت با توجه به پرسش نامه NVS 63% سواد ناکافی، 26% مرزی و 11% دارای سواد کافی بودند. سطح سواد سلامت با توجه به پرسش نامه Realm-r  7% سواد سلامت پایین  و 93 % سواد سلامت بالا بود. بر اساس نتایج آزمون های آماری ارتباط معناداری بین سواد سلامت Realm-r  با متغیرهای سیگارو الکل(05/>p) و دفعات مراجعه به اورژانس وبستری (007/=p) و سواد سلامت NVS با دفعات مراجعه به اورژانس و بستری (05/>p)و سطح تحصیلات (05/>p) وجود داشت
.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه ضروریست در برنامه های بهداشت و ارتقاء سلامت توجه بیشتری به سطح سواد سلامت افراد مبتلا و ارتقای آن شود.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، مولتیپل اسکلروزیس، بیماران مبتلا به ام اس
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( اسفند 1396 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها