:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 81-87 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی برخی عوامل موثر برسواد سلامت مردم شهرستان کرمانشاه
الهه باوندپور ، زهرا اعظمی، مریم باوندپور، امید افسرده، علی دل پیشه
چکیده:  
 زمینه و هدف: سواد سلامت به عنوان ظرفیت افراد در درک، تفسیر اطلاعات اولیه و خدمات سلامت که برای تصمیم گیری متناسب لازم است تعریف می شود. افراد با سواد سلامت ناکافی، با احتمال کمتری اطلاعات نوشتاری و گفتاری ارایه شده توسط متخصصان سلامتی را درک می کنند در نتیجه امروزه سواد سلامت ناکافی به عنوان یک تهدید جهانی به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سوادسلامت و شناسایی عوامل مرتبط و تاثیر گذار بر سواد سلامت ساکنان شهرستان کرمانشاه در سال 1395انجام شد .
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی است، ابزار مورد استفاده دراین مطالعه پرسشنامه روا و پایای سواد سلامت بزرگسالان بود. پس از جمع آوری داده ها وارد نرم افزار16SPSS شد. برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آزمونهای آماری ANOVA، تی مستقل و رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل ازاین بررسی  نشان دادکه درمجموع میانگین نمره سوادسلامت افراد مورد مطالعه 51.93 با انحراف معیار 6.31 است. براساس یافته های حاصل رابطه سواد سلامت با  تحصیلات(0/05>p)، منطقه سکونت (0/05>p) و بعدخانوار (0/05>p) رابطه معنی دار داشت و با سن (1/02=p)، وضعیت تاهل (6/31=p) جنس  (0/5=p) و شغل (6/31=p) رابطه معنی دار نبود. (0/05>p).
نتیجه‌گیری: : بر اساس این مطالعه میانگین سواد سلامت افراد متوسط محاسبه شد. توصیه می شود با تغییرات در سطح کلان در آموزش و پژوهش در این حیطه سواد سلامت را افزایش دهیم.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، ارتقای سلامت، رفتار سلامت
متن کامل [PDF 242 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها