:: دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 177-186 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین شوخ طبعی و ذهن آگاهی با اضطراب مرگ در سالمندان مرد مراجعه کننده به مرکز جهان دیدگان شهرداری منطقه هفت شهر تهران
الهه حسین زاده، آناهیتا خدابخشی کولایی
چکیده:  
زمینه و هدف: دوره سالمندی زمان روبه رو شدن با واقعیتهایی همانند مرگ و پایان سفر زندگی است. پذیرش این واقعیت برای همه سالمندان راحت نیست، اما برخی از پژوهش ها آشکار ساخته اند که دو مؤلفه روان شناختی شوخ طبعی و ذهن آگاهی می تواند اضطراب مرگ را در سالمندان کاهش دهد. از این رو، هدف اصلی از این مطالعه  تعیین ارتباط بین شوخ طبعی و ذهن آگاهی با اضطراب مرگ در سالمندان مرد مراجعه کننده به مرکز جهان دیدگان شهرداری منطقه هفت شهر تهران بود.

مواد و روش‌ها: روش مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ، شامل کلیه سالمندان مرد ثبت نام شده در مرکز جهان دیدگان شهرداری منطقه هفت شهر تهران در سال 1394بودند . نمونه آماری ، شامل 100 نفر از سالمندان مرد بین سنین 65 تا75  ساله به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند . ابزارها شامل؛ آزمون معاینه مختصر وضعیت روانپزشکی(M.M.S.E) جهت غربال وضعیت شناختی سالمندان ، پرسشنامه شوخ طبعی(SHQ)، پرسشنامه ذهن آگاهی و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (DAS)بودند. داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که، بین نمرات شوخ طبعی و ذهن آگاهی با اضطراب مرگ رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. یعنی، با افزایش نمرات شوخ طبعی و ذهن آگاهی نمره اضطراب مرگ پایین می آید. همچنین، نتایج نشان داد که، مجموع متغیرهای به کار رفته 28% از واریانس اضطراب مرگ را پیش‌بینی ‌کند. همچنین، شوخ طبعی پیش‌بینی کننده مهمتری در مقایسه با متغیر دیگر روان شناختی یعنی ذهن آگاهی برای اضطراب مرگ سالمندان می باشد.

نتیجه‌گیری: مؤلفه های روان شناختی همچون، شوخ طبعی و ذهن آگاهی می توانند در کاهش ترس و اضطراب سالمندان از مرگ مفید باشند. لذا مشاوران و متخصصان بهداشت سالمندی می توانند با کاربرد این دو مؤلفه ، گامی مؤثردر جهت کاهش اضطراب مرگ در سالمندان بردارند.                                                                                                            
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: شوخی، ذهن، اضطراب، مرگ، سالمندی
متن کامل [PDF 280 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها