:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 107-116 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر نقش دانش آموزان بر عملکرد والدین در تفکیک زباله در شهرستان مراغه
فاطمه استبصاری، محمدحسین تقدیسی، زهرا رحیمی خلیفه کندی ، آغا فاطمه حسینی
چکیده:  
 زمینه و هدف: امروزه بازیافت به عنوان یک روش موثر در مدیریت مواد زائد مورد توجه بوده است. آموزش بازیافت  برای دانش آموزان به دلیل نقش مهم این گروه در جلب مشارکت والدین ، دارای اهمیت بسزایی است. این مطالعه به بررسی تاثیر  آموزش  بازیافت توسط  دانش آموزان در عملکرد  والدین  می پردازد
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، از بین کل مدارس ابتدایی، 2 مدرسه به عنوان گروه ازمون و گروه کنترل به روش تصادفی انتخاب شدند. که از والدین دانش آموزان  انتخاب شده  تعداد  100 نفر  (50 نفر گروه آزمون و 50 نفر گروه کنترل) در مطالعه شرکت داده شدند. بعد از نیاز سنجی توسط پرسشنامه  محقق ساخته  شامل مشخصات دموگرافیک، آگاهی ،نگرش، عملکرد و مشارکت  بود، یک جلسه بحث و گفتگو با والدین جهت جلب مشارکت و همکاریشان با دانش آموزان و همچنین برنامه  اموزشی مدونی در زمینه تفکیک زباله  برای دانش اموزان اجرا  شد. سپس  تاثیر مداخله آموزشی بر روی والدین  ، یک  ماه  و سه  ماه بعد از مداخله  در هر دو گروه توسط پرسشنامه سنجیده شد و اطلاعات حاصل  با نرم‌افزار spss16  و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. 
یافته‌ها: بعد از  اجرای مداخله آموزشی، جداسازی زباله‌های قابل بازیافت از غیرقابل بازیافت با 58% بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد و همچنین میانگین نمرات  آگاهی ، نگرش، مشارکت و عملکرد  والدین  پروهش مداخله   تغییرات معنی داری  مشاهده گردید شد(0/001>p)
نتیجه‌گیری: یافته ها نشان دهنده  تاثیر مثبت دانش آموزان بر مشارکت والدین در زمینه بازیافت از مبدا بود.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: آموزش، بازیافت، دانش آموزان، والدین، مشارکت
متن کامل [PDF 266 kb]      
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها