:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 63-72 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رفتار جستجوی اطلاعات سواد سلامت در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
امین زارع ، صالح رحیمی، کیکاووس صوفی
چکیده:  
 زمینه و هدف: دسترسیپذیر ساختن اطلاعات علمی و توجه به فرایند اطلاعیابی در حوزه بهداشت و سلامت، میتواند شرایط را برای افزایش و ارتقای سطح سواد سلامت و نیز سلامت افراد در جامعه امروزی فراهم نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار اطلاعیابی سواد سلامت در میان دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری مطالعه حاضر را دانشجویان دانشگاه رازی شهر کرمانشاه تشکیل میدهند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه، 374 نفر انتخاب شدهاند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل دادهها، از آزمونهای آماری و نرم افزار SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها: یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که دانشجویان دانشگاه رازی به ترتیب با هدف "اطلاع از روشهای درمان بیماری"، "اطلاع از نوع بیماری"، "اطلاع از روشهای پیشگیری از بیماری" و "اطلاع از وضعیت بهداشتی خود" اقدام به اطلاع یابی سواد سلامت میکنند. همچنین پزشکان متخصص و فوق تخصص، کتاب، تلویزیون، وبسایتها و نیز شبکه اجتماعی تلگرام با بالاترین میانگینها، به عنوان مهمترین مجاری کسب اطلاعات سلامت شناسایی شدهاند.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که مجاری و منابع کسب اطلاعات بهداشتی و سلامت در ارتقای سواد سلامت دانشجویان مورد بررسی تاثیرگذار بوده است، میتوان با آموزش جستجوی منابع اطلاعاتی و نیز تقویت فرایند اطلاعیابی آنها، به ارتقای سواد سلامت و به تبع آن سطح سلامت افراد کمک فراوانی نمود.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
 
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، رفتار اطلاع یابی، دانشجویان
متن کامل [PDF 267 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها