:: دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 216-222 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی سواد سلامت در جوانان استفاده کننده از شبکه اجتماعی تلگرام با سایر جوانان
عارف شایگان مهر ، فاطمه حضرتیان
چکیده:  
زمینه و هدف: جوانان در مقایسه با دیگر افراد خانواده از نظر سنی تمایل و علاقه بیشتری به کار با اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی دارند. بنابراین گسترش استفاده و کاربرد این رسانه ها در آموزش سلامت و ارتقا سلامت امری ضروری و غیر قابل انکار است.  این مطالعه با هدف مقایسه سواد سلامت جوانان عضو شبکه اجتماعی تلگرام با سواد سلامت سایر جوانان انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 400 نفر از  جوانان 18-29 سال شهر تبریز از طریق نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سنجش سواد سلامت ایرانیان(HELIA) جمع آوری شد.  داده ها از طریق نرم افزار spss21  و با آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که 22/20 درصد(88نفر) از افراد مورد مطالعه سواد سلامت ناکافی، 23/20 درصد(93نفر) سواد سلامت نه چندان ناکافی، 42/40درصد(170 نفر) سواد سلامت کافی و 12/10 درصد (49نفر) سواد سلامت عالی داشتند. بین سواد سلامتی(0/065p=) و خرده مقیاس های ارزیابی، تصمیم گیری و فهم در جوانان عضو و غیر عضوکانال تلگرام تفاوت معناداری وجود نداشت. اما در خرده مقیاس های دسترسی و مهارت خواندن در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد(0/05).

نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن سواد سلامت و اهمیت نقش جوانان در جامعه، لازم است برنامه های آموزشی جامع،  مدیریت اطلاعات سلامت در شبکه های مجازی با هدف ارتقای مهارت های سواد سلامت در آنان، طراحی و اجرا گردند
.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، جوانان، پرسشنامه سواد سلامت
متن کامل [PDF 238 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها