:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 88-95 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر آموزش احیاء قلبی ریوی مقدماتی به روش چندرسانه ای و سخنرانی بر آگاهی معلمان مقطع دبستان
عبدالرضا شفیعی ، پرویز عضدی، نیلوفر معتمد
چکیده:  
زمینه و هدف: احیای قلبی ریوی، فرآیندی حیاتی جهت نجات جان بیماران می باشد که می توان با آموزش به افراد جامعه، بر میزان موفقیت آن افزود. با توجه به نقش مؤثر معلمان در آموزش جامعه، این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آموزش احیاء قلبی ریوی مقدماتی به روش چند رسانه ای و سخنرانی بر آگاهی معلمان مقطع دبستان شهر بوشهر در سال 1395 انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی آموزشی تصادفی شده، مدارس به روش در دسترس و تخصیص تصادفی به دو گروه چند رسانه ای و سخنرانی تقسیم شدند. حجم نمونه شامل 100 نفر از معلمان آموزشی دبستان شهر بوشهر بود. در دو گروه پیش آزمون انجام گردید و پس از یک ماه مداخله، پس آزمون (بلافاصله و یک ماه بعد) انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل ، تی زوجی، آزمون دقیق فیشر ، من ویتنی  و آنالیز واریانس یک طرفه ، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: تفاوت معنی داری در نمره آگاهی دو گروه قبل از مداخله مشاهده نگردید (0/134p=) ولی نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی، در هر گروه از قبل تا بعد از آموزش، افزایش یافته است(0/111p=). مقایسه تغییرات میانگین نمره آگاهی در مراحل پس آزمون میان دو گروه، تفاوت معنی داری نشان نداد (0/212p=).
نتیجه‌گیری: هر چند نتایج بیانگر مؤثر بودن آموزش و اثربخشی یکسان هر دو شیوه سخنرانی و چند رسانه ای است، ولی در شرایطی که امکان سخنرانی وجود ندارد می توان از شیوه چند رسانه ای استفاده کرد.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: آموزش، احیاء قلبی ریوی مقدماتی، چند رسانه ای، سخنرانی، معلمان.
متن کامل [PDF 267 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصيXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها