:: دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 148-155 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی پیام های سلامت ارائه شده از رسانه های جمعی در بین مخاطبان قائم شهری
دکتر مهرداد متانی
چکیده:  
زمینه و هدف: پیام سلامت به آن دسته از پیام­های که مستقیم یا غیر مستقیم به بحث سلامت فردی و اجتماعی مردم از جمله شیوه زندگی سالم، پیشگیری و یا درمان بیماری­ها می­پردازد اطلاق می­شود، این مطالعه با هدف  بررسی میزان اثربخشی پیام های سلامت ارائه شده از رسانه های جمعی در بین مخاطبان قائم شهری انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان 16 سال و بالاتر قائم شهر که به تعداد 450 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. که پس از تایید روایی ، پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ 83% به دست آمد. داده ها با کمک نرم افزار spss  و با به کار گیری آزمون تی تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: مخاطبان ،پیام های سلامت ارائه شده از رسانه ها را در زمینه های آگاهی بخشی(3/92=M)، آموزشی(3/46=M) و اقناعی(3/29=M) موثردانسته اند. همچنین میزان اثربخشی پیام های سلامت در نزد زنان (3/71=M ) ، بیشتر از مردان  بود.افراد با سطح تحصیلات بالاتر میزان بهره مندی خود را از پیام های سلامت بهتر ارزیابی کردند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، پیام های سلامت ارائه شده از رسانه ها  توانسته اند در بعد آگاهی بخشی،آموزشی و اقناعی برای مخاطبان مفید و موثر واقع شوند، لذا پیشنهاد می شود میزان برنامه های مرتبط با آموزش سلامت در رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون  افزایش یابد.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: رسانه، پیام های سلامتی، آگاهی بخشی، آموزش، اقناعی
متن کامل [PDF 261 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها