:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 73-80 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه سواد سلامت دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395
هادی شریف مقدم، الهام شکیبا ، مریم سلامی
چکیده:  
 زمینه و هدف: سواد سلامت بیانگر ظرفیت فرد در دستیابی، تفسیر و درک اطلاعات ضروری برای خدمات مورد نیاز و تصمیم گیری های مناسب در زمینه سلامت است. سواد سلامت شامل مجموعه ای از مهارت‌های خواندن، شنیدن، تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری و توانایی به کارگیری این مهارت ها در موقعیت های سلامتی است که الزاما به سالهای تحصیل یا توانایی خواندن عمومی برنمی گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی (مقطعی)  است. تعداد 139 نفر از دانشجویان دندانپزشکی و 143 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که جمعاً 282 نفر، مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری به شیوه طبقه ای تصادفی انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سواد سلامت که توسط منتظری و همکاران(HELIA)  استفاده گردید. . اطلاعات پرسشنامه پس از جمع آوری و کد گذاری به ترتیب وارد نرم افزار آماری SPSS شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان دندانپزشکی (3/49 ± 28/22 ) سال و میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان پزشکی ( 2/56 ± 22/16) سال بود. آزمون آماری تی مستقل اختلاف معنی داری بین میانگین سنی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی نشان نداد (0/742=p). در ارزیابی ابعاد سواد سلامت در دانشجویان رشته های دندانپزشکی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیشترین میانگین ابعاد سواد سلامت در هر دو رشته مربوط به بعد تصمیم گیری و رفتار و کمترین میانگین در رشته دندانپزشکی مربوط به بعد ارزیابی (2/46± 14/45) و در رشته پزشکی مربوط به بعد خواندن (3/00 ± 14/99) می باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد دانشجویان پزشکی میانگین نمرات بالاتری را نسبت به دانشجویان دندانپزشکی در ابعاد سواد سلامت کسب کرده اند. در بررسی ابعاد سواد سلامت بیشترین میانگین در هر دو رشته مربوط به بعد تصمیم گیری و رفتار بود و کمترین میانگین در دندانپزشکی مربوط به بعد ارزیابی و رشته پزشکی مربوط به بعد خواندن می باشد.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، دانشجویان دندانپزشکی، دانشجویان پزشکی
متن کامل [PDF 260 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصيXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها