:: دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 156-163 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان مشارکت بیماران مبتلا به سرطان در تصمیمات درمانی: یک مطالعه مقطعی
محمد خمرنیا، منیره اسکندری، آرزو علی نژاد رنجبر ، علیرضا انصاری مقدم، مصطفی پیوند
چکیده:  
 زمینه و هدف: سرطان یکی از بیماری های شایع و دومین علت مرگ و میر در کشور می باشد. یکی از اصول اساسی حمایت از بیمار(بالاخص مبتلایان به بیماری مزمن)، اعطای حق وی در تصمیم گیری برای سلامت خویش است. بیماران به عنوان مصرف کنندگان خدمات بهداشتی دارای حقوقی هستند که پرستاران، پزشکان و سایر حرفه بهداشتی مسئول حفظ و صیانت از آن  می باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان مشارکت بیماران مبتلا به سرطان در تصمیم گیری درمانی می باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی به صورت توصیفی-تحلیلی و با هدف کاربردی در سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. جامعه پژوهش شامل بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز سرطان استان سیستان و بلوچستان بود که از این بین 450 بیمار به صورت نمونه گیری تصادفی ساده  انتخاب شدند. جهت سنجش میزان مشارکت بیماران در تصمیم گیری درمانی، از پرسشنامه استاندارد بر گرفته از مطالعه Levente Kristona  در سال2010 استفاده شد. در این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت (ضریب پایایی82/0=α). داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 به کمک آماری توصیفی و آزمون های استنباطی از جمله کای دو تحلیل شدند.

یافته‌ها: در این مطالعه 197 مرد (53%) و 177 زن (47%) با میانگین سنی31 سال  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره  مشارکت در تصمیم گیری درمانی در میان بیماران سرطانی 12 ±30 و در حدضعیف بود. میزان مشارکت بیماران در تصمیمات درمانی رابطه معنا داری با سطح تحصیلات بیماران داشت(0/027=p) اما با جنسیت بیماران،سن، درآمد، شغل و نوع سرطان و سایر متغیرهای دموگرافیک رابطه ی معنا داری مشاهده نشد(0/05<p).

نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که مشارکت  بیماران در تصمیم گیری بالینی در حد ضعیف و کم می باشد. از آنجایی که مشارکت بیمار در تصمیمات بالینی می تواند بر کیفیت تصمیمات درمانی موثر می باشد لذا پیشنهاد می شود که ارائه کنندگان خدمات به این موضوع توجه بیشتری کنند. فرهنگ سازی و آموزش بر اساس سطح دانش و آگاهی بیماران و استفاده از ابزارهای کمک در تصمیم گیری برای ارتقاء میزان تصمیم گیری درمانی مشارکتی توصیه می شود.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
 
واژه‌های کلیدی: تصمیم گیری درمانی، سرطان، مشارکت
متن کامل [PDF 254 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومىXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها