:: دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 203-215 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی و برخی عوامل جمعیت‌شناختی در زنان باردار: یک مطالعه مقطعی
مهدی مشکی، مرجان میرزانیا ، اکرم خوارزمی
چکیده:  
زمینه و هدف: بارداری از بحرانی‌ترین مراحل زندگی زنان است که با تغییرات جسمی، روانی و اغلب کاهش کیفیت زندگی همراه است. سواد سلامت عنصری مهم در توانایی یک زن برای درگیر شدن با فعالیت‌های ارتقای سلامت و پیشگیری برای خود و فرزندانش محسوب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی و برخی عوامل جمعیت‌شناختی انجام شد

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی 400 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر گناباد در سال 1395 که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه‌های جمعیت شناختی، سواد سلامت و کیفیت زندگی گردآوری و سپس با آزمون‌های آماری آنوا، کای اسکوئر، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین سنی زنان باردار 5/4±27/21 بود. نمره کلی سواد سلامت و کیفیت زندگی آنها به ترتیب 14/507±103/522 و 11/474±72/611 بود. بین سواد سلامت و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین سواد سلامت به عنوان پیشگویی کننده نمره دو بعد بهداشت جسمی و بهداشت روانی کیفیت زندگی بود. سواد سلامت با سطح تحصیلات ارتباط معنی‌داری داشت ولی با سایر متغیرهای جمعیت‌شناختی ارتباطی نداشت. همچنین کیفیت زندگی با سطح تحصیلات و تعداد بارداری ارتباط معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش روشن ساخت که سطح سواد سلامت و ابعاد آن برای داشتن کیفیت زندگی بهتر ضروری است لذا کارکنان و مسئولین بهداشتی کشور باید به رابطه بین این دو مولفه توجه لازم را مبذول سازند.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، کیفیت زندگی، بارداری
متن کامل [PDF 291 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصيXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها