:: دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 131-140 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط سواد سلامت پایین با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی
رحمن پناهی، علی رمضانخانی، محمود طاووسی، فرشته عثمانی، شمس الدین نیکنامی
چکیده:  
 زمینه و هدف: شناسایی عوامل موثر بر میزان آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار و تعیین تاثیر دقیق هر کدام از این عوامل، از جمله سواد سلامت می تواند در ارتقای آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار کمک کننده باشد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر سطوح سواد سلامت بر آگاهی و نگرش در زمینه مضرات مصرف سیگار انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی در میان 347 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای یک مرحله ای انجام شد و داده ها با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی (HELIA) و پرسشنامه محقق ساخته ای که آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار را می سنجید گردآوری شدند و سپس با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره سواد سلامت 14/12±70/52 از 100 بود. میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی و نگرش به ترتیب 1/62± 16/65 و 10/33±53/03 بود. سواد سلامت با آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار ارتباط معنی دار داشت. همچنین سطوح سواد سلامت ناکافی، نه چندان کافی، کافی و عالی با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار ارتباط معنی دار داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیر سواد سلامت بر آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به مضرات مصرف سیگار، باید در طراحی برنامه های آموزشی مرتبط، به میزان سواد سلامت مخاطبین توجه ویژه ای مبذول داشت.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، آگاهی، نگرش، سیگار، دانشجو
متن کامل [PDF 269 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصيXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها