:: دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 141-147 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با مراقبت های دوران بارداری در زنان باردار جوان
حسین ایزدی راد، شمس الدین نیکنامی ، ایرج ضاربان، علیرضا حیدرنیا، غلامرضا مسعودی
چکیده:  
زمینه و هدف: سواد سلامت یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت مادران باردار است که بر میزان استفاده از خدمات و اطلاعات مربوط به مراقبت های دوران باراداری تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با مراقبت های دوران بارداری در زنان باردار جوان انجام شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1395 انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش کلیه زنان باردار جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهری منطقه بلوچستان و تعداد نمونه 215 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش سواد سلامت بالغین شهری(HELIA) و مراقبت های دوران بارداری بود. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آزمون کای دو با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام شد.

یافته‌ها: میانگین سنی زنان باردار مورد بررسی 7/79± 22/8 سال بود. میانگین سواد سلامت زنان باردار جوان 12/52± 67/69 از 100 بود. 21/86 درصد افراد مورد مطالعه، سواد سلامت ناکافی، 26/04 درصد سواد سلامت نه چندان کافی، 36/27 درصد سواد سلامت کافی و 15/81 درصد سواد سلامت عالی داشتند. سواد سلامت ارتباط معنی داری با مصرف قرص آهن، مولتی ویتامین، اسید فولیک، رعایت رژیم غذایی، مسواک زدن و استفاده از نخ دندان داشت(0/05˂P). سواد سلامت با رفتار پیاده روی ارتباط آماری معناداری نداشت(0/846=P). 

نتیجه‌گیری: بین سواد سلامت مادران باردار و مراقبت های دوران بارداری ارتباط معناداری وجود دارد که لزوم توجه بیشتر به سواد سلامت مادران در برنامه های ارتقای سلامت را نشان می دهد.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، مادران باردار، مراقبت های دوران بارداری
متن کامل [PDF 245 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصيXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها