:: دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 164-176 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه سواد سلامت، خودکارآمدی درک شده و عملکرد خودمراقبتی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس مروج سلامت شهرستان میانه‌سال 96- 1395
مهناز خدابنده، صادق ملکی آوارسین ، لیلا نیک نیاز
چکیده:  
زمینه و هدف: خودمراقبتی در نوجوانان در راستای توانمندسازی سلامت هر جامعه، از اقدامات مؤثر محسوب می‌گردد. در این راستا نقش مدارس مروج سلامت قوت بیشتری دارد. از سوی دیگر سواد سلامت به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی ارتقای سلامت جامعه، موردتوجه سیاست‌گذاران قرارگرفته است. این پژوهش باهدف رابطه سواد سلامت، خودکارآمدی درک شده و عملکرد خودمراقبتی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس مروج سلامت شهرستان میانه در سال 96- 95 انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- همبستگی 320 دانش‌آموز دختر دوره دوم متوسطه مدارس مروج سلامت، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سنجش سواد سلامت نوجوانان، خودکارآمدی عمومی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان AHP استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 21 و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان (ENTER) انجام گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان‌داد بین سواد سلامت و خودکارآمدی درک شده و عملکرد خودمراقبتی دانش آموزان دختر مدارس مروج سلامت، همچنین بین مؤلفه‌های سواد سلامت با مؤلفه‌های خودمراقبتی در آنان ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین مؤلفه محاسبه سواد سلامت با مؤلفه‌های تغذیه، مسئولیت در برابر سلامتی، رشد معنوی و فعالیت فیزیکی خودمراقبتی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان‌داد ابعاد خودکارآمدی، استفاده و ارتباط سواد سلامت پیشگویی‌کننده‌های بهتری برای عملکرد خودمراقبتی شناخته شدند (0/605 =²R). همچنین، سواد سلامت و خودکارآمدی درک شده می‌توانند عملکرد خودمراقبتی دانش آموزان را به میزان 51 درصد پیشگویی کنند.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان‌داد، دانش‌آموزانی که سواد سلامت و خودکارآمدی درک شده بیشتری دارند عملکرد خودمراقبتی در آن‌ها بالاتر است لذا توصیه می‌گردد به‌منظور بهبود عملکرد خودمراقبتی دانش آموزان باید سواد سلامت و خودکارآمدی آنان در سطح مدارس ارتقاء یابد.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، خودکارآمدی، مروج سلامت، خودمراقبتی
متن کامل [PDF 292 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصيXML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها