HEALTH LITERACY AND SELF- EFFICACY

The relationship between health literacy and self-efficacy physical activity in postpartum women

Nooshin Peyman1, Monireh Abdollahi2*

 

1. Associate Professor of Health Education and Promotion, Health Sciences Research center ,Department of Health Education and Promotion, school of health, Mashhad University of Medical, Iran.

 

* 2. MSc Student in Health Education and Promotion, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran. (Corresponding Author): Email: abdollahim3@mums.ac.ir

 

 

 

ABSTRACT

Background and objective: Health literacy is the capacity of individuals to obtain process and understand basic health information and services needed to make healthy decisions. Self-efficacy is a predictor for health behaviors such as physical activity. The aim of study was to determine the relationship between health literacy and self-efficacy especially in postpartum women who are at risk of sedentary life.

Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, 120 mothers with children less than three months of age have 20-35 years were selected randomly from all health centers in Mashhad. The instruments used standard questionnaires. Data were analyzed using SPSS and Independent t-test, one-way ANOVA and Pearson Correlation.

Results: More than seventy percent of the participants was low (inadequate, boarder line). Significant relationships were found between health literacy and self-efficacy with age (P <0.01), education levels (P <0.001) and breast feeding (P <0.01). Women with adequate health literacy had significantly higher self-efficacy (P <0.001).

Conclusion: To improve management weight postpartum and result it, should be developed strategies for promoting health literacy and consequently self-efficacy and physical activity.

Paper Type: Research Article.

Keywords: Heath literacy, Physical activity, postpartum women

u Citation: Peyman N, Abdollahi M. The relationship between health literacy and self-efficacy physical activity in postpartum women. Journal of Health Literacy. Spring 2016; 1(1):[5-12].

 

 

 

 

سواد سلامت و خودکارآمدی

ارتباط بین سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت جسمی در زنان پس از زایمان

 

نوشین پیمان 1، منیره عبدالهی 2*

1. دانشیار گروه آموزش بهداشت ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی. دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

*2. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) abdollahim3@mums.ac.ir

 

چکیده

زمینه و هدف: سواد سلامت ظرفيت افراد براي كسب، پردازش و درك اطلاعات و خدمات بهداشتي پايه مورد نياز براي تصميم گيري هاي سلامتی می باشد. خودکارآمدی یک پیشگویی کننده برای رفتارهای بهداشتی از جمله فعالیت جسمی است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین سواد سلامت وخودکارآمدی فعالیت جسمی به خصوص در میان زنان پس از زایمان که در معرض خطر زندگی کم تحرک هستند، می باشد

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصیفی- تحليلي از نوع مقطعی، 120 مادر با کودک زیر سه ماه در سن 20 تا 35 سال به صورت تصادفی از مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد گردآوری بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون انجام شد.

یافته‌ها: بیش از 70 درصد از شرکت کنندگان از سواد سلامت مرزي و ناكافي برخوردار بودند. ارتباط معنی داری بین سطح سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت جسمی با سن (001/0 p< سطح تحصيلات (001/0 p<) و وضعیت شیردهی (001/0 p<) وجود داشت. زنان با سواد سلامت کافی به طور معنی داری خودکارآمدی فعالیت جسمی بالاتری داشتند(001/0 p<).

نتیجه‌گیری: به منظور ارتقای سواد سلامت و به تبع آن خودکارآمدی فعالیت جسمی جهت بهبود مدیریت وزن پس از زایمان و پیامدهای بهداشتی آن باید استراتژی ها ی موثر توسعه یابد.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه ­ها: سواد سلامت، خودکارآمدی ، فعالیت جسمی، زنان پس از زایمان

t استناد: پیمان ن، عبدالهی م. ارتباط بین سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت جسمی در زنان پس از زایمان. فصلنامه سواد سلامت. بهار 1395؛1 (1): [5-12].

 

 

 

 

 

مقدمه

زنان در دوران حاملگی و بعد از زايمان دچار افزايش وزن غيرقابل اجتناب خواهند شد و بيشتر آنان در جستجوی راهکارهای مناسب جهت کاهش وزن هستند. در اين رابطه نقش انجام تمرينات ورزشي در دوران پس از زايمان و شيردهي براي پيشگيري از مشكلات نامبرده، كاملا مشخص است. اين فوائد، شامل حفظ سلامت دستگاه قلبي و عروقي، كاهش چربي بدن، افزايش توده استخواني بدن، كاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ،كاهش فشارخون و كاهش ديابت قندي مي باشد(1,2). فعالیت جسماني در زنان موجب كاهش اضطراب و افسردگي و بهبود سلامت رواني مي شود و اين مسئله در دوران پس از زايمان حائز اهميت بيشتري است، زيرا تعدادي از مادران دچار افسردگي پس اززايمان مي گردند. تمرينات هوازي كه ٤ تا ٥ بار در هفته و ٦ تا ٨ هفته پس از زايمان شروع شوند به طور مشخصي در سلامت قلب و عروق مؤثر مي باشند(3,4).

اما متاسفانه علیرغم فواید زیاد ورزش در سلامت جسمی و روانی بسیاری از افراد به اندازه کافی فعالیت جسمی ندارند(5). یافته های پژوهش قاسمی و همکاران(۲۰۱۳) نشان داد، ۷۴.۵ درصد از مادران آگاهی خوب و ۸۰.۵ درصد نگرش مثبت نسبت به انجام ورزش داشتند و ١٤ درصد از آنان نوعی فعالیت ورزشی انجام می دادند. ميانگين فعاليت جسماني مادران شيرده پس از زایمان در این مطالعه در حيطه انجام کار ٣٨ دقيقه، از جائي به جائي رفتن با استفاده از دوچرخه يا قدم زدن ١٥ دقيقه و انجام فعاليت ورزشي فقط ٥ دقيقه در روز بود(6).

سواد سلامت اشاره به ظرفيت افراد براي كسب، پردازش و درك اطلاعات و خدمات بهداشتي پايه مورد نياز به منظور تصميم گيري هاي مناسب بهداشتي دارد(7). هدف اصلی پیشبرد سواد سلامت، تسهیل استراتژی های ارتباطی موثر بهداشتی و فناوری اطلاعات سلامت به منظور بهبود پیامدهای سلامتی، کیفیت مراقبت های بهداشتی و دستیابی به عدالت در سلامت است. در طول سه دهه اي كه از پيدايش مفهوم سواد سلامت مي گذرد، پژوهش هاي زيادي براي پاسخ گويي به اين سوال كه چگونه سواد سلامت روي سلامت افراد تاثير مي گذارد، انجام شده است(8).پژوهش هایي نيز به بررسي سطح سواد سلامت در جامعه ايران، سالمندان و زنان باردار پرداخته اند. نتيجه اين پژوهش ها نشان داده است كه سطح سواد سلامت در ايران در سطح ناكافي قراردارد(11-9). علاوه بر سواد سلامت رفتارهای بهداشتی مانند فعالیت جسمی تحت تاثیر ویژگی های روانشناختی مانند خودکارآمدی نیز می باشند. خودکارآمدی به اطمینانی که شخص به توانایی خودش براي به انجام رساندن و حفظ یک رفتار دارد، اطلاق می گردد و نقش محوري در تغییر رفتار ایفا می کند(12).

محققین در بعضی زیر گروه هاي جمعیت سالم و حتی بیمار نشان داده اند که افرادي که خودکارآمدي بالاتري دارند، بیشتر به فعالیت جسمانی می پردازند و مداخلاتی که بر ارتقاء خودکارآمدي تکیه کرده اند، نیز در افزایش فعالیت جسمانی افراد موفق تر بوده اند(15-13). همچنین سواد سلامت محدود، اثر منفی بر دانش بهداشتی، رفتارهای پیشگیرانه، توانایی دنبال کردن برنامه های مراقبت بهداشتی و توانایی مراقبت از کودکان در زنان دارد(16).

خودکارآمدی می تواند تحت تاثیر سواد سلامت قرار گیرد. دانش ناکافی در مورد یک مسئله بهداشتی خاص، به سبب سواد سلامت ناکافی ممکن است خودکارآمدی افراد در مورد تواناییشان در پایبندی به برنامه مراقبت از خود را تحت تاثیر قرار دهد. اگر افراد فاقد خودکارآمدی به تصمیم های خود پایبند نباشند، نمی توانند به طور مناسبی از خود مراقبت کنند(17).

پژوهش هایي که به بررسي رابطه بين سواد سلامت و رفتارهاي خودمراقبتي و خودكارآمدي افراد پرداخته اند، نشان داده اند كه سواد سلامت در بهبود رفتارهاي خودمديريتي و خودكارآمدي افراد تاثير مثبت دارد(18,19).

حال این سوال مطرح می شود که آیا سواد سلامت کافی، خودکارآمدی فعالیت جسمی را افزایش می دهد؟ دانستن ارتباط بین سواد سلامت و خودکارآمدي فعالیت جسمانی امکان طراحی مداخله مناسب و اثربخش را فراهم می کند. در این راستا مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط بین سواد سلامت و خودکارآمدي فعالیت جسمی پس از زایمان مادران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد می پردازد.

دوره پس از زایمان، زمان ایده الی برای کارکنان بهداشتی جهت ترویج اهمیت آمادگی جسمانی، با گنجاندن ورزش در برنامه روزانه و تشویق مادران در غلبه بر موانع بازدارنده از ورزش است. چون ممکن است با وجود مسئولیت های جدید، تغییرات فیزیکی و مشغله، ورزش کردن دشوار به نظر رسد(20).

نتایج حاصل به محققان و بهداشت کاران کمک خواهد کرد که مداخلات رفتاری موثرتری به منظور کمک به مادران پس از زایمان در بهبود فعالیت جسمی و در نتیجه کاهش اضافه وزن ناشی از بارداری و خطرات سلامتی مرتبط با چاقی داشته باشند.

 

مواد و روش‌ها

در این مطالعه مقطعی۱۲۰ مادر پس از زایمان که تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد بودند، در سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه بر اساس بررسی متون و کمترین ضریب همبستگی بین خودکارآمدي و فعالیت جسمی (28/0r=) و با اطمینان 95 درصد،120 نفر تعیین گردید(21).

براي دسترسي به نمونه هاي پژوهش، ابتدا از بین 5مرکز بهداشت شهرستان مشهد یکی به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و پس از کسب مجوزهای لازم از معاونت بهداشتی دانشگاه و با رضایت آگاهانه شرکت کنندگان، داده- ها از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در فاصله مرداد و شهریور سال۹۴جمع آوری گردید. معیارهاي ورود به مطالعه مادران سنین ۲۰ تا ۳۵ سال، دارای نوزاد۴۰ روزه تا ۳ ماهه و تک قلو و زندگی در کنار همسر بود و کسانی که به هر دلیلی توانایی انجام فعالیت جسمی را نداشتند، از مطالعه حذف شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه سنجش سریع سواد سلامتی بزرگسالان[1] ،پرسشنامه خلاصه سنجش سواد سلامت عملکردی بزرگسالان[2] جهت سنجش سطح سواد سلامت و پرسشنامه خودکارآمدي فعالیت جسمانی استفاده شد. همچنین نمایه توده بدنی3 شرکت کنندگان به صورت اندازه گیری قد و وزن با ابزار کالیبره شده و توسط فرد آموزش دیده ارزیابی شد.

پرسشنامه RELAM شامل ۶۶ کلمه رایج پزشکی است که در آن شرکت کنندگان کلماتی را که با آن آشنا هستند، مشخص می کنند و بر اساس نمره به دست آمده به ۱۰ رتبه دسته بندی می شوند. در این مطالعه همانند مطالعات دیگر، نمره بالاتر از ۶۰ به عنوان سواد سلامت کافی در نظر گرفته شده است(22).

با توجه به اینکه این پرسشنامه تا به حال در ایران استفاده نشده است، با استفاده از تكنيك ترجمه وباز ترجمه بومی سازی و روايی صوري و محتوايي سؤالات تعيين شد. براي تعيين اعتماد علمي ابزار از روش بازآزمایی استفاده گردید.

برای بررسی خودکارآمدي فعالیت جسمانی از پرسش نامه ۱۸ سوالی پرفسور پندر استفاده شد. پاسخ پرسش نامه از صفر تا 1۱۰بود. به این صورت که داشتن اطمینان کامل نمره ۱۰، داشتن اطمینان متوسط نمره ۵ و نداشتن اطمینان نمره صفر و بقیه موارد نمرات ما بین این اعداد را به خود اختصاص می دهد. فرایند روایی و پایایی این پرسش نامه در ایران محاسبه شده است(23).

پرسش نامه ها توسط مصاحبه توسط یک مصاحبه گر آموزش دیده، تکمیل گردید. افراد براي شركت در پژوهش آزاد بودند. پرسشنامه در صورت رضايت، توسط آنان تكميل شد. براي آنان توضيح داده شد كه نوشتن مشخصات( نام و نام خانوادگي) الزامی نمی باشد و اطلاعات به صورت محرمانه جمع آوری خواهد شد.

تجزيه و تحليل داده ها به كمك نسخه ۱۶نرم افزار SPSSانجام شد. در بررسي روابط بين متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون و براي مقايسه ميانگين ها از آزمون تي مستقل و تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد.

 

یافته­ها

در این مطالعه در مجموع ۱۲۰ زن پس از زایمان شرکت کردند، میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه ۰.۳۷±۲۸.۳۶سال بود. ۳۴ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی، ۴۵ درصد دیپلم و بقیه زیر دیپلم بودند. بیش از ۹۰ درصد از شرکت کنندگان شاغل نبودند و به فرزند خود شیر می دادند. سواد سلامت و خودکارآمدی با سطح تحصیلات(001/0 p<) ، و وضعیت شیردهی(01/0 p<) ارتباط معنی دار داشت (جدول 1).

 جدول1- وضعیت سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت جسمی برحسب عوامل دموگرافیک(n=120 )

 

متغیر

تعداد

درصد

سواد سلامت

خودکارآمدی

M±SD

P

M±SD

P

میزان تحصیلات

ابتدایی

5

4.2

10±28.6

001/0 <

22.1±42.6

001/0 <

راهنمایی

20

16.7

12.5±42.1

29.9±53.5

دیپلم

54

45

10.5±51

37±79.9

تحصیلات دانشگاهی

41

34.2

7.3±59.2

37.4±110.2

میزان درآمد ماهیانه خانواده

کمتر از پانصد هزار تومان

7

5.8

12.2±46.2

73/0

36.4±65.5

95/0

بین پانصد هزار تومان تا یک میلیون

65

54.2

12.4±49.6

38.8±78.5

بین یک میلیون تا یک میلیون و نیم

36

30

12.5±53.3

43.2±92.6

بالاتر از یک میلیون و نیم

12

10

8.3±58.1

46±101.9

وضعیت شغلی

شاغل

20

16.7

17.5±51

91/0

51.9±90

58/0

بیکار

100

83.3

11.1±51.5

39.2±83.2

نوع زایمان

طبیعی

42

35

13.8±48.8

11/0

40.4±74.4

55/0

سزارین

78

65

11.3±52.8

41.2±89.6

وضعیت شیردهی

بلی

110

91.7

11.5±52.3

01/0 <

40.8±87.4

01/0 <

خیر

10

8.3

16.7±41.2

33.7±50.4

 

بر اساس نمایه توده بدنی ۴۵ درصد از شرکت کنندگان دارای اضافه وزن و ۱۵ درصد چاق بودند.

میانگین سطح سواد سلامت ۱۲.۳±۵۱.۴ بود، ۲۷.۵درصد دارای سواد سلامت مطلوب، ۴۲.۵ درصد دارای سواد سلامت مرزی و۳۰ درصد آنان دارای سواد سلامت نامطلوب بودند.

میانگین نمره خودکارآمدی فعالیت جسمی زنان نیز ۴۱.۴±۸۴.۳ بود. همچنین  ۱۸.۳درصد از افراد شرکت کننده در مطالعه دارای خودکارآمدی بالا و ۴۷.۵ درصد دارای خودکارآمدی متوسط و ۳۴.۲ درصد آنها دارای خودکارآمدی کم بودند. بین سواد سلامت و خودکارآمدی زنان رابطه معنادار وجود داشت (01/0 p<)  (جدول 2).

جدول 2- ارتباط میان متغیرهای مطالعه

 

متغیرها

سن

BMI

سواد سلامت

خودکارآمدی

سن

1

 

 

 

BMI

0.23*

1

 

 

سوادسلامت

0.24*

0.008

1

 

خودکارآمدی

0.14

0.43-

0.64**

1

* 01/0 p<

**01/0 p<

 

 

بحث و نتیجه گیری

این مطالعه به منظور ارزیابی و بررسی سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت جسمی زنان پس از زایمان و ارتباط سنجی این دو متغیر با عوامل موثر انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بیش از ۷۰ درصد از زنان شرکت کننده از سواد سلامت کافی برخوردار نبودند. براساس نتایج مطالعه ای که بر روی بیماران زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و با استفاده از پرسشنامه خلاصه شده سنجش سواد سلامت عملکردی بالغین [3] در سیبری انجام شد، نشان داد که ۴۴ درصد از زنان سواد سلامت مرزی و ناکافی داشتند(24). مطالعه ای بر روی بزرگسالان شهر تویسرکان با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان صورت گرفت. بر طبق این پرسشنامه، شرکت کنندگان در دسترسی اطلاعات در حد متوسط، در درک اطلاعات در حد ضعیف، در قضاوت و ارزیابی در حد متوسط و در استفاده از اطلاعات در حد متوسط بودند(25).در مطالعه ای که توسط قنبری و همکاران در مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که ۵۴.۶ درصد از زنان مورد مطالعه از سواد سلامت مرزی و ناکافی برخوردار بودند(20).

نتایج مطالعه سیستماتیک میشل[4] و همکاران(۲۰۰۵) همبستگی بین سن و سواد سلامت به صورت منفی گزارش شده است. که در این مطالعه به علت محدود بودن دامنه سنی افراد تحت مطالعه )۲۰-۳۵سال) مثبت ارزیابی شد که این مطلب می تواند به دلیل افزایش سطح تحصیلات در این گروه سنی با افزایش سن باشد. همچنین سطح تحصیلات با سطح سواد سلامت در ارتباط است که این مطالعه نیز موید همین مطلب است(26).

در مطالعه حاضر تنها ۱۸.۳ درصد از افراد داری خودکارآمدی فعالیت جسمی بالا بودند. در مطالعه ای بر روی زنان نیجریه ۴۳.۸ درصد از افراد خودکارآمدی بالا داشتند(27) در مطالعه ای که توسط روزبهانی و همکارانش (۲۰۱۳) بر روی ۳۰۰ ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن از ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اراك انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﻓﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد(5). همچنین نتایج حاکی از وجود تفاوت آماری معنی داری در نمرات سواد سلامت در سطوح مختلف خودکارآمدی می باشد، به طوری که مشاهده می شود که افراد دارای سطح سواد سلامت کافی، از خودکارآمدی فعالیت جسمی بالاتری نیز برخوردارند. دومینگ و همکارانش (۲۰۱۳) در مطالعه ای با عنوان "سواد سلامت پیش بینی کننده تغییر در خودکارآمدی فعالیت بدنی در میان آمریکایی های لاتین بی تحرک" با استفاده از مدل های رگرسیون خطی ارتباط میان سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت بدنی قبل از مداخله نشان داد، نمرات سواد سلامت بالاتر پیش بینی کننده تغییرات افزایش در خودکارآمدی فعالیت بدنی ۶ ماه پس از مداخله بود(28).

همچنین در مطالعه رییسی و همکاران(۲۰۱۵) سواد سلامت عملکردی مهمترین پیشگویی کننده خودکارآمدی بیماران دیابتی برای انجام رفتارهای خودمراقبتی بود(29). نتایج مطالعه اوسبرن و همکارانش (۲۰۱۱) نشان داد که بین سواد سلامت، خودکارآمدی و فعالیت بدنی ارتباط معنا داری وجود دارد(30).

نتایج مطالعه دیگری در مورد پیش بینی کنندگی عوامل شناختی و رابطه بین سواد سلامت و فعالیت جسمی و تغذیه بر روی ۶۴۳ نفر از سالمندان نشان داد که هم سواد سلامت و هم خودکارآمدی با فعالیت جسمی در ارتباط است(31).

با توجه به ساعات كاري مراكز بهداشتي- درماني، مادران شاغل يا دانشجو، شانس كمتري براي شركت در اين مطالعه داشتند. نظر به این که مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی است، لذا دستیابی به روابط علّی امکانپذیر نبود. از دیگر محدودیت های مطالعه، خودگزارشی بودن ابزار مطالعه بود که با به کارگیری پرسشگر این محدودیت مرتفع گردید.

در نهایت نظر به این که بر اساس یافته های پژوهش حاضر سواد سلامت به عنوان عامل تاثیرگذار، بر خودکارآمدی و فعالیت جسمی نقش بسیار مهمی در میزان فعالیت جسمی ایفا می کند، لذا پیشنهاد می گردد که در مداخلات آموزشی که جهت افزایش فعالیت جسمی پس از زایمان انجام می گیرد، خودکارآمدی جز لاینفک این گونه مداخلات در نظر گرفته شود، همچنین به سطح سواد سلامت مادران توجه شود و اطلاعات و آموزش ها به شیوه ای در اختیار مادران قرار بگیرندکه فهم آنها برای مادران ساده باشد و بتوانند به راحتی اطلاعات دریافتی را درک کنند. توضیح دادن با زبان ساده، با استفاده از روش پرسش و پاسخ و تصاویر بصری جهت آموزش برای افراد با سواد سلامت ناکافی موثرتر است(28).

با توجه به اهمیت نقش آموزش ساختارمند در جهت ارتقاي سلامت مادران و با در نظر گرفتن ارتباط معنی دار سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت جسمی و میزان فعالیت جسمی پس از زایمان ، ضرورت آموزش در ابعاد وسیع و با ابزارهاي مختلف در زنان پس از زایمان به منظور مدیریت وزن، بیش از پیش احساس می گردد و این امرمهم یکی از اولویت هاي بهداشتی جامعه محسوب می شود.

 

سپاسگزاری

این مقاله حاصل پایان نامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارشد مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شماره طرح تحقیقاتی ۹۳۱۶۲۸ است. بدین وسیله پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و از شرکت کنندگان در مطالعه اعلام می دارند.

 

References:

1.     Murphy MH, Hardmen AE. Training effects of short and long bouts of brisk walking in sedentary women. Medicine & Science in Sports & Exercise 1998; 30:152-57.

 

2.     Manson JE, lee IM. Exercise for women-how much pain for optimal gain? The New England Journal Medicine 1996; 334: 1325-27.

 

3.     Daley Ay, et al. The role of exercise in treating postpartum depression: a review of the litrature. Journal of Midwifery Women’s Health 2007; 52: 56-2.

 

4.     MC Crory MA. Aerobic exercise during lactation: safe, healthful, and compatible. Journal of uman Lactation 2000; 16:95-98.

 

5.     Roozbahani N, Ghofranipour F, Eftekhar-Ardebili H, Hajizadeh E, The relationship between self-efficacy and stage of change and physical activity behavior in postpartum women. AMUJ, 2013; 15(68):61-71) Persian(.

 

6.      Ghasemi SH, Azari GH, Rahchamani M, Assessment of physical activity and related factors in breast feeding mothers, Payesh 2012; 11: 643-649.

 

7.      Zarcadoolas C, Pleasant A, Greer DS. Understanding health literacy: an expanded model. Health Promot Int 2005; 20(2): 195-203.

 

8.     Smith SK, Dixon A, Trevena L, Nutbeam D, McCaffery KJ. Exploring patient involvement in healthcare decision making across different education and functional health literacy groups. Soc Sci Med 2009; 69(12): 1805-12.

 

9.     Tehrani BaniHashemi SA, Amirkhani MA, Alavian SM, Asgharifard Asgharifard H, Baradaran H, Barghamdi M, et al. Health literacy and the influencing factors: A study in five provinces of Iran. Trides in Development of Medical Education 2007; 4(1): 1-9 )Persian(.

 

10.  Reisi M, Mostafavi F, Hasanzadeh A, Sharifirad GH. The relationship between health literacy, health status and healthy behaviors among elderly in Isfahan. Health System Research 2011; 7(4): 1-12) Persian(.

 

11.  Ghanbari S, Majlessi F, Ghaffari M, Mahmoodi Majdabadi M. Evaluation of health literacy of pregnant woman in urban health centers of Shahid Beheshti Medical University. Daneshvar Medicine 2012; 19(97): 1-12) Persian(.

 

12.  Sharma M, Romas IA. Theoretical foundations of health education and health promotion. Jones and Bartlet publishers, Sudbury, USA. 2008.

 

13.  Bronwyn E, Phillip N, Yenna S, Patricia D. Self-efficacy: a useful construct to promote physical activity in people with stable chronic heart failure. 2012; 21(3-4):301-10.

 

14.  Koring M, Richert J, Lippke S, Parschau L, Reuter T, Schwarzer R. Synergistic effects of planning and self-efficacy on physical activity. Health Education & Behavior. 2012; 39(2):152-8.

 

15.  Luszczynska A, Schwarzer R, Lippke S, Mazurkiewicz M. Self-efficacy as a moderator of the planning behavior relationship in interventions designed to promote physical activity. Psychology and Health. 2011; 26(2):151-66.

 

16.  Carol shieh, Judith A. Halstead. Understanding the impact of health literacy on women’s health. Journal of obstetric, Gynecologic&Neonatal Nursing.sep/Oct 2009.volume 8, Issue 5, pages: 601-612.

 

17.  Aleda M.H Chen et al, Health literacy influences Heart Failure knowledge attainment but Not self-efficacy for self-care or Adherence to self-care over time. Nursing Research and Practice 2013; 8 pages.

 

18.  Kim S, Love F, Quistberg DA, Shea JA. Association of health literacy with self-management behavior in patient with diabetes. Diabetes care 2004; 27(12): 2980-2.

 

19.  Sarkar U, Fisher L, Schilinger D. Is self-efficacy associated with diabetes self-management across race/ethnicity and health literacy? Diabetes Care 2006; 29(4):823-9.

 

20.   hahla Ghanbari, Fereshteh Majlessi, Mohtasham Ghaffari, Mahmood Mahmoodi Majdabadi, Evaluation of health literacy of pregnant women in urban health centers of Shahid Beheshti Medical University. Daneshvar (medicine) shahed University2012; 19(97) ) Persian(.

 

21.  McAuley E, Jacobson L, self-efficacy and exercise participation in sedentary adult females, American Journal of Health Promotion, Jan/Feb 1991; 5(3): 185-207.

 

22.  Chandra Y. Osborn, Kerri Cavanaugh, Kenneth A. Wallston & Russell L. Rothman. Self-Efficacy Links Health Literacy and Numeracy to Glycemic Control, Journal of Health Communication: International Perspectives.2010; 15(2): 146-158.

 

23.  Agah Haris M, Mosavi E, Janbozorgi M, Barghi Irani Z, The reliability and validity of exercise self-efficacy scale among overweight and obese individuals. Health Psychology spring 2013; 2(1): 34-47.

 

24.  Jovic-Vranes A, Bjegovic-Mikanovic V. Which women patients have better health literacy in Serbia? Patient Educ Couns 2012; 89(1):209-12.

 

25.  Afshari M, Khazaei S, Bahrami M, Merati H. [Investigating Adult Health Literacy in Tuyserkan City]. Journal of Education and Community Health.2014; 1(2):48-55.

 

26.  Micheal K Paasche-Orlow MD, Ruth M, Parker MD,etal,The prevalence of limited health literacy, Gen Intern Med, Feb 2005;20(2):175-184.

 

27.  Bas Geboers, Andrea F. de Winter, Karla A. Luten, Carel J. M. Jansen & Sijmen A. Reijneveld. The Association of Health Literacy with Physical Activity and Nutritional Behavior in Older Adults, and Its Social Cognitive Mediators. Journal of Health Communication2014; 19(2): 61-76.

 

28.  Dominick GM et al. Health literacy predicts change in physical activity self-efficacy among sedentary latins. J Immigr minor health. Jun 2013; 15(3):533-539.

 

29.  Mahnoush Reisi, Firoozeh Mostafavi, Homamodin Javadzade, et al. Communicative and critical health literacy and self-care behaviors in patients with type 2 diabetes. Iranian journal of Diabetes and Metabolism.2013; 14(3):199-208(Persian).

 

30.  Chandra Osborn et al. The mechanisms linking health literacy to behavior and health status. Am J health behave, 2011, Jan-Feb; 35(1):118-128.

 

31.  Gebores B, Winter AF,Luten KA, etal,The association of health literacy with physical activity and nutritional behavior in older adults, and social cognitive mediators, Journal of health communication,2014;19(suppl 2):61-76.

 [1] Rapid Estimate of adult literacy in medicine ( RELAM)

[2] Short TOFHLA

[3]- Short test of functional health literacy in adults(S-TOFHLA)

[4]- Michael